Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Sportservice Linssen

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtnemer: Sportservice Linssen met de volgende identiteit:

Sportservice Linssen                                      nevenvestiging

Leewerveltweg 10                                            Zaanstraat 18

5953 DA Reuver                                               4535 GK  Terneuzen

Telefoonnummer: (0031) 06 – 15588057

E-mailadres: eline@sportservicelinssen.nl

KvK-nummer: 64204804

BTW-identificatienummer: NL001843810B58

Bankrekening: IBAN: NL51KNAB0255611447 BIC: KNABNL2H IBAN: NL57KNAB0255618905 BIC: KNABNL2H (MTB series)
IBAN: NL55KNAB0257251839 BIC: KNABNL2H (ZZP diensten)

Hierna te noemen Sportservice Linssen

 1. Opdrachtgever: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die aan Sportservice Linssen de opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden en/of diensten;

2.1 Zakelijke Opdrachtgever : de opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

2.2 Consument : De Opdrachtgever die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

 1. Overeenkomst: iedere Overeenkomst die tussen Sportservice Linssen en Opdrachtgever tot stand komt. Hieronder vallen ook alle wijzigingen en aanvullingen, alsmede alle rechtshandelingen ter uitvoering van de Overeenkomst.
  Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 2. Werkzaamheden en/ of diensten: alle werkzaamheden en/of diensten waartoe schriftelijk en/of mondeling opdracht is gegeven, of die door Sportservice Linssen uit andere hoofde ten behoeve van Opdrachtgever worden verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin des woords en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging;

Deze werkzaamheden kunnen individueel alsook in groepsverband worden uitgevoerd;

Deze werkzaamheden en/ of diensten zijn onder meer, doch niet beperkt tot:

 • Paramedische en sportbegeleidingsdiensten:
  Paramedische en sportbegeleidingsdiensten zijn onder meer, doch niet beperkt tot:
 • Fitstap programma
 • Medical taping
 • Slaapcoaching
 • Sportmassage
 • Sportzorgmasseur
 • Organiseren van (sport-)evenementen
 • Diensten met betrekking tot Personal Assistent /Management Assistent:
 • Organisatie- en regelwerk
 • Online marketing
 • Eindredactie van teksten
 • Lezen, screenen en follow up van e-mails
 • Onderhouden van websites
 • Projectondersteuning
 • Webshop: het aanbieden van producten en / of diensten op afstand aan Opdrachtgever.
 1. Alle bedingen van deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden en / of diensten van Sportservice Linssen; indien afwijkende en/of aanvullende voorwaarden voor een van de werkzaamheden en / of diensten noodzakelijk zijn, zijn zij in de daarvoor betreffende artikelen in deze Algemene Voorwaarden opgenomen.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en offertes welke door Sportservice Linssen binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden en / of diensten worden aangegaan en op alle opdrachten welke door Sportservice Linssen binnen dit kader worden geaccepteerd, één en ander behoudens wijzigingen in deze voorwaarden, welke door Sportservice Linssen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.

2.2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Sportservice Linssen voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.4 De opschriften in deze algemene voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te

bevorderen en vormen geen onderdeel van deze voorwaarden.

2.5 Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen opdrachtgever en Sportservice Linssen zijn overeengekomen.

2.6 Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de

Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

2.7 Afwijkende bedingen gelden slechts indien de opdrachtgever en Sportservice Linssen die schriftelijk zijn overeengekomen en dan nog alleen voor die overeenkomst, waar­bij ze gemaakt zijn; voor alle overige verdere overeenkomsten zijn en blijven deze algemene voorwaarden van kracht.

2.8 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Sprotservice Linssen en de opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

2.9 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

2.10 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

2.11 Indien Sprotservice Linssen niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Sportservice Linssen in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

Artikel 3 Offertes, Overeenkomst en inschakeling derden

3.1 Alle aanbiedingen, prijsopgaven, kostenbegrotingen en dergelijke van Sportservice Linssen zijn geheel vrijblijvend, tenzij Sportservice Linssen schriftelijk anders heeft aangegeven.

3.2 Offertes van Sportservice Linssen zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie die aan haar door een (toekomstige) opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in dat de door hem/haar alle relevante informatie voor het maken van de offerte en voor de opzet en uitvoering van de opdracht aan Sportservice Linssen is verstrekt. Wanneer deze informatie op enig moment onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn geweest, behoudt Sportservice Linssen zich het recht voor de met de opdrachtgever overeengekomen opdrachtsom voor de door Sportservice Linssen te leveren werkzaamheden en / of diensten alsdan eenzijdig en/of tussentijds aan te passen.

3.3 Een samengestelde prijsopgave verplicht Sportservice Linssen niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de overeengekomen opdrachtsom.

3.4 Een opdracht wordt verleend door middel van het ondertekend retourneren van een overeenkomst die is uitgebracht door Sportservice Linssen, dan wel door het schriftelijk en/ of per e-mail akkoord geven op de digitaal gestuurde offerte.

3.5 Sportservice Linssen is gerechtigd voor de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen.

3.6 Het ontbreken van een schriftelijke accordering van de door Sportservice Linssen uitgebrachte offerte of overeenkomst laat onverlet dat de opdrachtgever wordt geacht aan Sportservice Linssen, conform de condities van de offerte, opdracht te hebben verleend, wanneer en zodra met de feitelijke dienstverlening door Sportservice Linssen een aanvang is gemaakt.

3.7 Indien een tussentijdse wijziging van de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat op verzoek van of door toedoen van de Opdrachtgever, zal Sportservice Linssen de noodzakelijke aanpassingen indien mogelijk uitvoeren. Indien dit leidt tot meerwerk ten opzichte van de oorspronkelijke opdrachtsom dan zal dit, zonder dat een aparte schriftelijke opdracht vereist is, aanvullend in rekening gebracht worden aan opdrachtgever. Opdrachtgever heeft zich door het wijzigen van de opdracht op voorhand volledig akkoord verklaard met de financiële gevolgen hiervan.

Artikel 4. Inspanningsverplichting
Sportservice Linssen zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting hetgeen wil zeggen dat Sportservice Linssen niet garant staat voor het succes en welslagen van haar dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/of cliënt/klant gestelde doel.

Artikel 5 Tarieven, kosten en prijzen

5.1 In de offerte van Sportservice Linssen staat steeds duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten er door Sportservice Linssen voor de daarin benoemde werkzaamheden in rekening zullen worden gebracht.

5.2 De prijzen in offertes, opdrachten en andere publicaties zijn exclusief BTW, indien anders duidelijk schriftelijk aangeduid, exclusief van overheidswege opgelegde heffingen en exclusief andere voor de opdracht te maken of gemaakte kosten, zoals bijvoorbeeld het vastleggen van een domeinnaam maar niet uitsluitend verzend- en administratiekosten en reiskosten, tenzij anders is aangegeven.

5.3. Het honorarium zal worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Sportservice Linssen, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend tarief is overeengekomen. Het honorarium van Sportservice Linssen is exclusief omzetbelasting, tenzij anders is overeengekomen.

5.4 Het honorarium van Sportservice Linssen is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht en wordt met inachtneming van de gebruikelijke uurtarieven  van Sportservice Linssen berekend.

5.5 Het honorarium is verschuldigd naar mate door Sportservice Linssen werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever zijn verricht.

5.6 Het honorarium wordt zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting na voltooiing van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht.

5.7 Aan een prijsopgave kunnen geen rechten worden ontleend indien op basis van nacalculatie  wordt gedeclareerd, omdat dit slechts een indicatieve naar beste weten gemaakte schatting betreft.

5.8 Over alle door de opdrachtgever aan Sportservice Linssen verschuldigde bedragen wordt de BTW afzonderlijk in rekening gebracht.

5.9 In gevallen van onenigheid over de bestede tijd, is de urenverantwoording van Sportservice Linssen bindend.

Artikel 6 Facturering en betalingsvoorwaarden
6.1 Het honorarium van Sportservice Linssen en de door haar aan opdrachtgever doorbelaste kosten, worden door Sportservice Linssen steeds door middel van een schriftelijke of digitale factuur aan de opdrachtgever in rekening gebracht na afloop van een opdracht.

Indien een opdracht langer duurt dan een of meerdere kalendermaanden wordt na afloop van elke kalendermaand een factuur gestuurd voor de in die maand geleverde werkzaamheden en / of diensten.

6.2 Betaling door de opdrachtgever dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders vermeld in de offerte of op de factuur.

6.3 Na deze vervaldag is de opdrachtgever in verzuim en is zij aan Sportservice Linssen over het bedrag van de factuur de wettelijke rente verschuldigd, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan de opdracht bovendien eenzijdig door Sportservice Linssen worden opgeschort, dit zonder dat Sportservice Linssen dientengevolge jegens opdrachtgever schadeplichtig kan worden. Bovendien is Sportservice Linssen in dat geval gerechtigd de overeenkomst eenzijdig buitengerechtelijk te ontbinden.

6.4 Is de opdrachtgever in verzuim met betrekking tot de betaling aan Sportservice Linssen of schiet de opdrachtgever op een andere manier tekort in het nakomen van een of meerdere op haar rustende verplichtingen, dan komen alle in verband daarmee door Sportservice Linssen te maken (incasso- en andere gerechtelijke of buitengerechtelijk) kosten voor rekening van de opdrachtgever, steeds met een minimum van 25% van de overeengekomen opdrachtsom.

6.5 Bij overeengekomen periodieke betalingen is betaling vóór de vervaldatum op de (deel)factuur verplicht. Indien opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de betaling van de deelfactuur, dan is Sportservice Linssen gerechtigd het volledige bedrag op te eisen.

Artikel 7 Intellectuele eigendom

7.1. Sportservice Linssen behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest, die hij gebruikt of heeft gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.

7.2 Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden producten van de geest, welke door

Sportservice Linssen zijn gebruikt in het kader van de verrichtte werkzaamheden dan wel door Sportservice Linssen aan opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

Artikel 8. Vrijwaringen

8.1. Opdrachtgever vrijwaart Sportservice Linssen voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

8.2. Indien opdrachtgever aan Sportservice Linssen informatiedragers, elektronische bestanden of software verstrekt, garandeert opdrachtgever dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 9. Overmacht

9.1. Indien Sportservice Linssen zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van overmacht in de zin van artikel 6:75 BW, waaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt, stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen zijn onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat Sportservice Linssen alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

9.2 Indien Sportservice Linssen bij het intreden van de overmacht situatie al gedeeltelijk aan de overeengekomen heeft voldaan, is Sportservice Linssen gerechtigd de verrichte werkzaamheden afzonderlijke en tussentijds te factureren en dient de opdrachtgever deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

Artikel 10. Reclamatie/aansprakelijkheid

10.1. Sportservice Linssen is jegens opdrachtgever slechts aansprakelijk voor de schade die op enigerlei wijze verband houdt met, dan wel veroorzaakt is door niet, niet tijdige of niet behoorlijk uitvoering van de opdracht, indien en voor zover die aansprakelijkheid  en die schade worden gedekt door de door Sportservice Linssen gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Sportservice Linssen is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

10.2  Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering als bedoeld in het vorige lid plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van Sportservice Linssen jegens opdrachtgever beperkt tot maximaal tot een bedrag van Euro 5.000,- of tot maximaal het bedrag van de opdracht, indien dit minder is dan € 5.000,-.

10.3 Sportservice Linssen is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever, die op enigerlei wijze verband houdt met, dan wel is veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden van Sportservice Linssen.

10.4. Een reclame met betrekking tot de verrichtte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient schriftelijk binnen 21 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 21 dagen na de ontdekking van het gebrek indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Sportservice Linssen te worden kenbaar gemaakt. Een reclame schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

10.5. Sportservice Linssen heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever te beperken of ongedaan te maken.

10.6.Sportservice Linssen is niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal of teniet gaan van bescheiden van opdrachtgever tijdens vervoer of tijdens verzending per post of e-mail, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, Sportservice Linssen of derden.

10.7. Sportservice Linssen is niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal of teniet gaan van bescheiden van opdrachtgever in geval zich bij Sportservice Linssen een brand, diefstal of natuurramp voordoet, waardoor de beschadiging optreedt, bescheiden teniet gaan of bescheiden zijn vervreemd.

10.8. Opdrachtgever vrijwaart Sportservice Linssen tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de werkzaamheden samenhangen.

10.9. Onverminderd de hierna nog volgende beperking van de aansprakelijkheid kan, in afwijking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, de uitvoerende

medewerker persoonlijk, noch de medewerker waaraan werkzaamheden zijn overgedragen

(mede) aansprakelijk worden gesteld voor enige tekortkoming in de uitvoering van de

werkzaamheden door Sportservice Linssen.

10.10. Sportservice Linssen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Sportservice Linssen is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

10.11. Als opdrachtgever voorafgaande aan betaling van de factuur geen commentaar levert over de algemene voorwaarden van Sportservice Linssen, dan wordt opdrachtgever geacht akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Sportservice Linssen voor verrichtte dienstverlening alsmede voor toekomstige dienstverlening door Sportservice Linssen.

Artikel 11. Geheimhouding

11.1. Sportservice Linssen is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. De geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die haar door opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten.

Artikel 12. Beëindiging overeenkomst

12.1. Opdrachtgever kan de overeenkomst te allen tijde schriftelijk beëindigen. Alsdan behoudt Sportservice Linssen zijn recht op honorarium voor verrichtte werkzaamheden en vergoeding van gemaakte kosten, welke niet in dit honorarium zijn begrepen.

12.2. Sportservice Linssen kan te allen tijde de opdracht beëindigen zonder opgaaf van redenen.

Sportservice Linssen is in dat geval geen vergoeding van kosten en schade verschuldigd aan

opdrachtgever.

Artikel 13. Opschorting nakoming verplichtingen

13.1.Sportservice Linssen is bevoegd om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever door deze volledig zijn voldaan.

Artikel 14 Paramedische en sportbegeleidingsdiensten

14.1 Paramedische en sportbegeleidingsdiensten zijn onder meer, doch niet beperkt tot:

 • Fitstap programma
 • Medical taping
 • Slaapcoaching
 • Sportmassage
 • Sportzorgmasseur
 • Stoelmassage

Bij het werken met een van bovengenoemde diensten gelden de volgende voorwaarden en voorzorgsmaatregelen.

14.2 De massages en andere diensten uit dit artikel die Sportservice Linssen toepast, zijn geen medische behandeling.

14.3 Bij medische klachten en / of aandoeningen dient de opdrachtgever / cliënt dit aan te geven aan Sportservice Linssen, zodat Sportservice Linssen voor zover mogelijk de massage en / of andere diensten uit dit artikel veilig en verantwoord mogelijk kan uitvoeren.
De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de informatie en de juistheid hiervan die hij / zij tijdens het intakegesprek aan Sportservice Linssen verstrekt en vastlegt in een intakeformulier, dat de cliënt ondertekent.

14.4 Bent u onder behandeling van een arts, therapeut of specialist of gebruikt u medicijnen en / of medische hulpmiddelen, dan is het verstandig om met uw arts te overleggen of u gemasseerd mag worden of een van de andere diensten uit dit artikel mag en kan ondergaan.

14.5 Sportservice Linssen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onbedoelde effecten en / of bijwerkingen van de massage en / of andere diensten uit dit artikel, al dan niet door onjuiste informatie of verzwijgen van blessures en / of ziektes.

14.6 Afspraken voor paramedische en sportbegeleidingsdiensten worden, bij voorkeur, gemaakt via de webshop van Sportservice Linssen. Deze afspraak is definitief na bevestiging per e-mail door Sportservice Linssen.

Annulering van afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor de afgesproken dag te geschieden, tenzij anders is overeengekomen.

Indien annulering niet of te laat geschiedt, is Sportservice Linssen gerechtigd de desbetreffende afspraak in rekening te brengen.

Tevens geldt hiervoor artikel 17.

14.7 Betaling van deze diensten dient contant te geschieden, betalingen via bank (mobiel bankieren) is in overleg mogelijk. Er is pinbetaling mogelijk.

14.8 De overeengekomen prijzen voor deze diensten zijn inclusief 21 % BTW.

Artikel 15 Organiseren van (sport-)evenementen

15.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal Opdrachtgever voor eigen kosten zorgen voor voldoende maatregelen om de veiligheid te waarborgen op de plek waar de opdracht wordt uitgevoerd (waaronder doch niet beperkt tot de veiligheid voor deelnemers aan evenement, artiesten, medewerkers en bezoekers). Indien reeds afspraken zijn gemaakt over vorenbedoelde maatregelen, is Sportservice Linssen niettemin gerechtigd om op ieder gewenst moment aanvullende eisen te stellen, wanneer gewijzigde omstandigheden daartoe nopen.

15.2 Opdrachtgever verplicht zich ertoe om alle risico’s die samenhangen met de uitvoering van de opdracht, waaronder tevens worden begrepen de werkzaamheden en/of het handelen en/of het nalaten van door haar ingeschakelde derden, voor zover mogelijk te verzekeren. In ieder geval is Opdrachtgever verplicht om een reguliere AVB-verzekering te sluiten en, indien van toepassing, een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Voorts verplicht Opdrachtgever zich om ervoor zorg te dragen dat onder de hiervoor genoemde verzekeringen zijn meeverzekerd de door Sportservice Linssen bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde medewerk(st)er(s) en de door Sportservice Linssen ter beschikking gestelde zaken. Opdrachtgever is verplicht om afschriften van de polissen van voornoemde verzekeringen op eerste verzoek aan Sportservice Linssen te verstrekken.

15.3 Opdrachtgever is gehouden alle informatie waarvan zij weet dan wel waarvan zij behoorde te weten dat deze noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht, tijdig aan Opdrachtnemer te verstrekken. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door haar verstrekte informatie.

15.4 Opdrachtgever heeft geen aanspraak op enige vorm van schadevergoeding, indien (a) Opdrachtgever niet dan wel niet in voldoende mate aan haar verplichtingen heeft voldaan zoals opgenomen in artikel 15.1 en/of 15.2 in deze algemene voorwaarden en Sportservice Linssen de opdracht geheel of gedeeltelijk geen doorgang laat vinden (waartoe Sportservice Linssen gerechtigd is) en/of (b) Opdrachtgever niet dan wel niet in voldoende mate aan haar verplichtingen heeft voldaan zoals opgenomen in artikel 15.1 en/of 15.2 in deze algemene voorwaarden, Sportservice Linssen Opdrachtgever daarop schriftelijk heeft gewezen en Opdrachtgever desondanks de opdracht wenst te laten doorgaan.

15.5 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de afdracht van de vergoedingen wegens het gebruik van intellectuele eigendomsrechten van derden (waaronder doch niet beperkt tot Bumarechten).

15.6 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de vereiste toestemming van derden en/of vergunningen, alsmede onderzoek hiernaar.

15.7 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het handelen en nalaten van de door haar ingeschakelde en/of uitgenodigde derden die bij de opdracht zijn betrokken, zoals deelnemers, artiesten en bezoeker van een evenement.

15.8 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor eventuele fiscale consequenties en/of betaling (van naheffingen) ten gevolge van de Werkkostenregeling (WKR). Opdrachtgever vrijwaart en stelt Sportservice Linssen volledig schadeloos aangaande aanspraken van derden die Opdrachtgever daaromtrent ontvangt.

Artikel 16 Diensten met betrekking tot Personal Assistent /Management Assistent

16.1 Diensten met betrekking tot Personal Assistent /Management Assistent zijn onder andere:

 • Organisatie- en regelwerk
 • Online marketing
 • Eindredactie van teksten
 • Lezen, screenen en follow up van e-mails
 • Onderhouden van websites
 • Projectondersteuning

16.2 Omtrent bewaring en gebruik, bewerking en verwerking van zaken die Sportservice Linssen door of vanwege Opdrachtgever zijn toevertrouwd, zal Sportservice Linssen dezelfde zorg aanwenden die zij dienaangaande omtrent haar eigen zaken aanwendt. Sportservice Linssen draagt het risico voor de in de vorige zin bedoelde zaken gedurende de tijd dat deze aan haar zijn toevertrouwd.

16.3 Sportservice Linssen erkent dat haar door Opdrachtgever geheimhouding is opgelegd van alle bijzonderheden betreffende of verband houdende met het bedrijf van Opdrachtgever alsmede van alle bijzonderheden betreffende klanten van Opdrachtgever. Sportservice Linssen is verplicht alle informatie, bedrijfsgegevens, gegevensbestanden van Opdrachtgever en overige bij de uitoefening van haar werkzaamheden ter kennis komende vertrouwelijke gegevens zorgvuldig te bewaren en geheim te houden.

16.4 Het is Sportservice Linssen derhalve verboden, zowel gedurende de looptijd van de samenwerking alsook na afloop daarvan, op enigerlei wijze aan derden, direct of indirect, in welke vorm ook, enige mededeling te doen van of aangaande hetgeen zij bij de uitoefening van haar functie ter kennis is gekomen in verband met de zaken en belangen van Opdrachtgever en diens klanten.

Artikel 17 Webshop

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Sportservice Linssen en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

Hierbij gelden de onderstaande definities en voorwaarden.

 1. Definities:
 2. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Sportservice Linssen gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 3. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 4. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 5. Dag: kalenderdag;
 6. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of Sportservice Linssen in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt
 8. Het aanbod

2.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Sportservice Linssen gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Sportservice Linssen niet.

2.3 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van aflevering;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het
 • basistarief;
 • indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
 • de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
 • de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.
 1. De overeenkomst

3.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

3.2 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Sportservice Linssen onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de Sportservice Linssen passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Sportservice Linssen daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

3.4 Sportservice Linssen kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Sportservice Linssen op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

3.5 Sportservice Linssen zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

 1. het bezoekadres van de vestiging van Sportservice Linssen waar de consument met klachten terecht kan;
 2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 3. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
 4. de in artikel 17 lid 2.3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Sportservice Linssen deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;

3.6 Indien Sportservice Linssen zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

4: Herroepingsrecht bij levering van producten

4.1 Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument. Dit is alleen toegestaan indien de producten niet zijn geopend, aangebroken en/of beschadigd zijn.

4.2 Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en –  indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Sportservice Linssen retourneren, conform de door Sportservice Linssen verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

5: Herroepingsrecht bij levering van diensten

5.1 Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.

5.2 Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door Sportservice Linssen bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

6: Kosten in geval van herroeping

6.1 Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

6.2 Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Sportservice Linssen dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

7: Uitsluiting herroepingsrecht

7.1 Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door Sportservice Linssen alleen worden uitgesloten indien Sportservice Linssen dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

7.2 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

 1. a) die door Sportservice Linssen tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 2. b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 3. c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 4. d) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft.

7.3 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

 1. a) betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 2. b) waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken.

8: De prijs

8.1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

8.2. In afwijking van het vorige lid kan Sportservice Linssen producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Sportservice Linssen geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

8.3 Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

8.4 Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan

 1. a) indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
 2. b) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 3. c) de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

8.5 De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

9: Conformiteit en Garantie

9.1 Sportservice Linssen staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

9.2 Een door Sportservice Linssen, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Sportservice Linssen jegens de consument kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

10: Levering en uitvoering

10.1 Sportservice Linssen zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

10.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

10.3 Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 17, lid 2 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Sportservice Linssen geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

10.4 In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Sportservice Linssen het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

10.5 Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Sportservice Linssen zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van Sportservice Linssen.

10.6 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij Spotservice Linssen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

11: Duurtransacties

11.1 De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

11.2 Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

12: Betaling

12.1 Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.

12.2 Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

10.3 De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Sportservice Linssen te melden.

10.4 In geval van wanbetaling van de consument heeft Sportservice Linssen behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 18. Klachten
18.1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking schriftelijk te worden ingediend bij Sportservice Linssen, met een nauwkeurige opgave van de grond van de klacht.
18.2. Wanneer de klacht met betrekking tot paramedische en sportbegeleidingsdiensten niet naar tevredenheid wordt behandeld door Sportservice Linssen, kan de opdrachtgever zich wenden tot de klachtenfunctionaris via klacht@ngsmassage.nl of via telefoonnummer 06-21331090.
18.3.Klachten met betrekking tot de webshop dienen volgens onderstaande klachtenprocedure te worden ingediend en afgehandeld.
18.3.1 Sportservice Linssen beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
18.3.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Sportservice Linssen, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
18.3.3 Bij Sportservice Linssen ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Sportservice Linssen binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 19. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de overeenkomst betrokken wederpartij aldaar woonplaats heeft.

19.1. De rechter in de vestigingsplaats van Sportservice Linssen is uitsluitend bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Sportservice Linssen het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
19.2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.